ویلا در شمال

پیشنهاد ویژه!
1350 4 4
پیشنهاد ویژه!
320 3 2

خرید ویلا چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 80,000,000 تومان

قیمت نهایی: 300,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
420 4 3

ویلا فروشی چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 299,999,999 تومان

قیمت نهایی: 700,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
250 3 2

نیم پیلوت250متری سندار

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 200,000,000 تومان
350 3 2

فروش ویلا شهرکی نور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 450,000,000 تومان
300 3 3

خرید ویلا در چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 600,000,000 تومان
260 3 3

خرید ویلا چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 250,000,000 تومان

قیمت نهایی: 500,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
230 2 1

خرید ویلا شهرکی در چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 99,000,000 تومان

قیمت نهایی: 300,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
220 3 1

فروش ویلا اقساطی در چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 95,000,000 تومان

قیمت نهایی: 305,000,000 تومان
282 2 2

خرید ویلا چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 120,000,000 تومان

قیمت نهایی: 270,000,000 تومان
450 3 3

فروش ویلا در چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 450,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
400 4 4
291 3 2

فروش ویلا در نور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 120,000,000 تومان

قیمت نهایی: 350,000,000 تومان