ویلا در شمال

پیشنهاد ویژه!
230 2 2

خرید ویلا در نوشهر

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 450,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
230 2 -

خرید ویلا اقساطی در چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 90,000,000 تومان

قیمت نهایی: 275,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
310 3 3

فروش اقساطی در چمستان

ویلا شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 98,000,000 تومان

قیمت نهایی: 325,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
360 3 4

فروش اقساطی در ایزدشهر

ویلا شمال جنگلی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 280,000,000 تومان

قیمت نهایی: 580,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
380 3 3

فروش اقساطی در چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 98,000,000 تومان

قیمت نهایی: 365,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
580 3 3

فروش ویلاارزان درنور

ویلا شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 185,000,000 تومان

قیمت نهایی: 480,000,000 تومان
500 4 4

خرید ویلا در چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 700,000,000 تومان
300 3 2

خرید ویلا در چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 90,000,000 تومان

قیمت نهایی: 300,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!