ویلا در شمال

260 2 2
250 2 2

ویلا شمال چمستان نوساز

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 115,000,000 تومان

قیمت نهایی: 340,000,000 تومان
300 3 2

ویلا شمال چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 175,000,000 تومان

قیمت نهایی: 525,000,000 تومان
450 3 2

ویلا شمال

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 144,000,000 تومان

قیمت نهایی: 430,000,000 تومان
450 3 3

ویلا آمل

ویلا شمال جنگلی در آمل

پیش پرداخت: 145,000,000 تومان

قیمت نهایی: 430,000,000 تومان
300 3 3

ویلا شمال

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 525,000,000 تومان
250 3 2

ویلا شمال چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 84,000,000 تومان

قیمت نهایی: 250,000,000 تومان
400 3 1
400 3 2
170 3 2

ویلا شمال چمستان شهرکی

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 84,000,000 تومان

قیمت نهایی: 250,000,000 تومان
280 3 2

ویلا شمال چمستان جنگلی

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 450,000,000 تومان
300 2 1

ویلا شمال جنگلی چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 350,000,000 تومان
250 3 2

ویلا شمال چمستان اقساطی

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 300,000,000 تومان
280 3 2

خرید ویلا در نور جنگلی

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 85,000,000 تومان

قیمت نهایی: 185,000,000 تومان
1000 3 2

ویلا رویان جنگلی

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,500,000,000 تومان
300 3 3
230 2 2

ویلا در چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 80,000,000 تومان

قیمت نهایی: 140,000,000 تومان
1200 4 4

ویلا نوشهر

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,500,000,000 تومان
290 3 3

فروش ویلا در چمستان

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 300,000,000 تومان
280 3 2
450 4 6

فروش ویلای لوکس در چمستان

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 250,000,000 تومان

قیمت نهایی: 650,000,000 تومان
- 3 2

خرید ویلا در نور سنددار

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 65,000,000 تومان

قیمت نهایی: 165,000,000 تومان