ویلا در چمستان

240 2 2

ویلا چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 125,000,000 تومان

قیمت نهایی: 360,000,000 تومان
300 3 3

ویلا چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 500,000,000 تومان
130 2 1

خرید ویلا در چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 290,000,000 تومان
200 2 2

ویلا در چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 170,000,000 تومان

قیمت نهایی: 470,000,000 تومان