ویلا در نوشهر

400 4 2

ویلا نوشهر شهرک برند

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 650,000,000 تومان
400 3 3

خرید ویلا در چمستان

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 700,000,000 تومان
230 2 2

خرید ویلا در چمستان

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

پیش پرداخت: 120,000,000 تومان

قیمت نهایی: 320,000,000 تومان
700 4 4

ویلا نوشهر

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

پیش پرداخت: 1,500,000,000 تومان

قیمت نهایی: 4,500,000,000 تومان
1500 6 6

ویلا شمال نوشهر استخردار

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

پیش پرداخت: 1,100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 3,200,000,000 تومان
350 4 4

ویلا شمال نوشهر شهرکی

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 900,000,000 تومان
230 2 3

خرید ویلا شمال چمستان

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

پیش پرداخت: 100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 300,000,000 تومان
200 3 3

ویلا شمال نور اقساطی

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

پیش پرداخت: 135,000,000 تومان

قیمت نهایی: 400,000,000 تومان
360 4 5

ویلا شمال نوشهر

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

پیش پرداخت: 400,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,250,000,000 تومان
500 6 6

ویلا شمال نوشهر استخردار

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

پیش پرداخت: 834,000,000 تومان

قیمت نهایی: 2,500,000,000 تومان
400 4 4

ویلا شمال نوشهر شهرکی

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

پیش پرداخت: 467,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,400,000,000 تومان
435 4 -

ویلا نوشهر ساحلی

ویلا شمال ساحلی در نوشهر

پیش پرداخت: 500,000,000 تومان

قیمت نهایی: 2,700,000,000 تومان
320 3 3

ویلا شمال نوشهر نوساز

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 900,000,000 تومان
360 3 3

ویلا شمال نوشهر جنگلی

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

پیش پرداخت: 284,000,000 تومان

قیمت نهایی: 850,000,000 تومان
235 3 3

ویلا شمال نوشهر اقساطی

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

پیش پرداخت: 284,000,000 تومان

قیمت نهایی: 850,000,000 تومان
350 3 3

ویلا نوشهر شهرکی

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 700,000,000 تومان
300 2 2

خرید ویلا در نوشهر

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

پیش پرداخت: 400,000,000 تومان

قیمت نهایی: 800,000,000 تومان
220 3 2

خرید ویلا در نوشهر

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 350,000,000 تومان
700 3 3

فروش ویلا نوشهر

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 900,000,000 تومان