ویلا در نور

350 3 -
385 4 3

خرید ویلا در نور

ویلا شمال کوهستانی در نور

پیش پرداخت: 98,000,000 تومان

قیمت نهایی: 435,000,000 تومان
330 2 2

خرید ویلا نور دو دستگاه کنار هم

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 400,000,000 تومان
450 4 -
پیشنهاد ویژه!
600 3 -

خریدویلا جنگلی نور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 600,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
250 2 2

فروش ویلا نورقساطی

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 95,000,000 تومان

قیمت نهایی: 220,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
300 3 2

خرید ویلا نور دوبلکس

ویلا شمال ساحلی در نور

پیش پرداخت: 400,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,500,000,000 تومان
300 4 3

خرید ویلا جنگلی نور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 900,000,000 تومان
630 3 3

خرید ویلا در نور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 590,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
363 4 3

ویلا نور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 450,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,250,000,000 تومان
350 4 -