ویلا در نور

پیشنهاد ویژه!
400 3 3

فروش ویلا چمستان

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 400,000,000 تومان
600 4 -

خریدویلا جنگلی نور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 500,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
300 3 2

فروش ویلا ارزان چمستان

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 90,000,000 تومان

قیمت نهایی: 270,000,000 تومان
300 4 3
400 4 3

فروش ویلا شهرکی نور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 120,000,000 تومان

قیمت نهایی: 360,000,000 تومان
400 4 4

خرید ویلا در نور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 600,000,000 تومان
300 3 -

خرید ویلا در نور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 350,000,000 تومان
280 3 -

خرید ویلا در چمستان

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 320,000,000 تومان
350 4 -

خرید ویلا در نور جنگلی

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 250,000,000 تومان

قیمت نهایی: 580,000,000 تومان
300 4 -

خرید ویلا در نور شهرکی

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 250,000,000 تومان

قیمت نهایی: 500,000,000 تومان
210 2 2

فروش ویلا شهرکی نور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 80,000,000 تومان

قیمت نهایی: 240,000,000 تومان
210 2 2

فروش ویلا شهرکی نور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 80,000,000 تومان

قیمت نهایی: 240,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
430 4 4

فروش ویلااکازیون درنور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 210,000,000 تومان

قیمت نهایی: 680,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
330 3 4

فروش ویلا اقساطی درنور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 118,000,000 تومان

قیمت نهایی: 420,000,000 تومان
240 2 2

فروش ویلا در نور اکازیون

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 70,000,000 تومان

قیمت نهایی: 255,000,000 تومان