ویلا در رویان

پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
300 4 2

ویلا دوبلکس رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 400,000,000 تومان

قیمت نهایی: 800,000,000 تومان
220 3 3

ویلا رویان جنگلی

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 255,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
830 4 4
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
500 4 4

ویلا رویان دوبلکس

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 400,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,500,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
630 4 4

ویلا رویان دوبلکس

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 500,000,000 تومان

قیمت نهایی: 2,500,000,000 تومان
400 4 5
800 4 5

ویلا رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان
قیمت نهایی: 4,500,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
300 4 5

ویلا رویان دوبلکس

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 900,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
200 2 2

ویلا رویان مبله

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 350,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
500 4 3

فروش ویلا در رویان اکازیون

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,200,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
700 4 3

ویلا رویان شهرکی دوبلکس

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,500,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
1000 5 7

ویلا رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان
قیمت نهایی: 8,500,000,000 تومان