ویلا در رویان

190 3 3

ویلا رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 580,000,000 تومان
250 4 -

ویلارویان جنگلی

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 310,000,000 تومان

قیمت نهایی: 870,000,000 تومان
600 4 4

خرید ویلا در رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 650,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,650,000,000 تومان
200 3 2

ویلا رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 130,000,000 تومان

قیمت نهایی: 630,000,000 تومان
240 4 -

ویلارویان جنگلی

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 250,000,000 تومان

قیمت نهایی: 750,000,000 تومان
238 3 -

ویلا رویان ساحلی

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 250,000,000 تومان

قیمت نهایی: 870,000,000 تومان
550 4 4

فروش ویلا در رویان ونوش دامنه جنگل

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 350,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,000,000,000 تومان
240 3 4

ویلا شمال رویان اقساطی

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 900,000,000 تومان
600 2 3

ویلا لوکس شمال رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 200 تومان

قیمت نهایی: 500,000,000 تومان
500 4 1

ویلا شمال رویان جنگلی

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 250,000,000 تومان

قیمت نهایی: 500,000,000 تومان
500 4 3

خرید ویلا رویان ونوش

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 650,000,000 تومان
300 2 2

خرید ویلا جنگلی رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 120,000,000 تومان

قیمت نهایی: 320,000,000 تومان
330 4 4

ویلا شمال رویان نوساز

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 230,000,000 تومان

قیمت نهایی: 680,000,000 تومان
400 4 4
1500 4 3

خرید ویلا در رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 2,000,000,000 تومان

قیمت نهایی: 3,200,000,000 تومان
500 4 3

خرید ویلا در رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 800,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,500,000,000 تومان
400 5 5

ویلا شمال رویان جنگلی

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 550,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,650,000,000 تومان
300 3 2

فروش ویلا در رویان

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 900,000,000 تومان
600 3 3

خرید ویلا رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 750,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,550,000,000 تومان