ویلا در رویان

250 3 3

ویلا شمال رویان نوساز

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 400,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,700,000,000 تومان
330 4 4

خرید ویلا در رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 700,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,700,000,000 تومان
1000 5 5

خرید ویلا در رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 2,000,000,000 تومان

قیمت نهایی: 3,500,000,000 تومان
400 4 4

خرید ویلا در رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 600,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,600,000,000 تومان
400 3 3

خرید ویلا رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 400,000,000 تومان

قیمت نهایی: 800,000,000 تومان
1400 5 4

ویلا لاکچری رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 2,000,000,000 تومان

قیمت نهایی: 2,000,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
1400 5 4

ویلا رویان لاکچری

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 2,000,000,000 تومان

قیمت نهایی: 2,000,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
330 4 3

خرید ویلا در رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 600,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,600,000,000 تومان
280 3 3

فروش ویلا رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 350,000,000 تومان

قیمت نهایی: 800,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
200 2 2

خرید ویلا در رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 400,000,000 تومان
350 2 2

خرید ویلا در رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 700,000,000 تومان
180 2 2

ویلا رویان ارزان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 400,000,000 تومان
250 2 2

خرید ویلا در رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 750,000,000 تومان
500 3 2

ویلا رویان شهرکی

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 500,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,450,000,000 تومان