ویلا در رویان

320 3 3

فروش ویلا رویان اقساطی

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 250,000,000 تومان

قیمت نهایی: 720,000,000 تومان
630 4 -

ویلا رویان ساحلی

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 600,000,000 تومان

قیمت نهایی: 2,700,000,000 تومان
400 4 3

خرید ویلا رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 500,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,000,000,000 تومان
520 4 4

خرید ویلا در رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 1,100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 2,200,000,000 تومان
600 4 4

خرید ویلا در رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 600,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,600,000,000 تومان
270 2 2

خرید ویلا در رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 600,000,000 تومان
290 3 2

ویلا لوکس شمال رویان

ویلا شمال کوهستانی در رویان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 300,000,000 تومان
400 4 3

خرید ویلا جنگلی رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 500,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,000,000,000 تومان
600 5 4

ویلا لوکس شمال رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 500,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,000,000,000 تومان
250 4 4

خرید ویلا دوبلکس رویان

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 400,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,200,000,000 تومان
300 3 2

خرید ویلا رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 600,000,000 تومان