ویلا در رویان

300 4 4

ویلا رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 870,000,000 تومان
400 3 3

ویلا رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 700,000,000 تومان
300 3 4

ویلا رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 400,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,200,000,000 تومان
350 4 4

ویلا رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 350,000,000 تومان

قیمت نهایی: 880,000,000 تومان
245 4 4

ویلا رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 850,000,000 تومان
534 4 4

ویلا رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 500,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,700,000,000 تومان
350 4 -

ویلا رویان جنگلی

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 260,000,000 تومان

قیمت نهایی: 880,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
600 - -

فروش زمین مسکونی اقساطی

زمین شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 300,000,000 تومان
250 2 1

خرید ویلا اقساطی

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 180,000,000 تومان

قیمت نهایی: 380,000,000 تومان
350 2 2

خرید ویلا رویان مستقل ساز

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 120,000,000 تومان

قیمت نهایی: 450,000,000 تومان
330 3 3

رویان جنگلی شیک 330متری

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 380,000,000 تومان

قیمت نهایی: 720,000,000 تومان
350 4 4

ویلا شمال رویان اقساطی

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 900,000,000 تومان
250 4 3

ویلا رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 450,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,150,000,000 تومان