ویلا در رویان

250 3 3

خرید ویلا جنگلی رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 600,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,100,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
1000 4 3
300 4 3

خرید ویلا رویان تریبلکس

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 900,000,000 تومان
1000 3 -

ویلارویان دوبلکس

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 450,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,900,000,000 تومان
510 4 -

ویلارویان جنگلی

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 650,000,000 تومان

قیمت نهایی: 2,300,000,000 تومان
520 4 5
1000 4 -

ویلارویان دوبلکس

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 700,000,000 تومان

قیمت نهایی: 2,500,000,000 تومان
400 3 3

خرید ویلا رویان فول مبله

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 750,000,000 تومان
700 3 4

ویلا رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان
قیمت نهایی: 2,000,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
1 3 3

ویلا رویان جنگلی

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 750,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,500,000,000 تومان
280 4 4

خرید ویلا در رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 600,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,200,000,000 تومان