ویلا در ایزدشهر

پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
365 4 4

ویلا شهرکی

ویلا شمال کوهستانی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 340,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
350 - -
پیشنهاد ویژه!
300 2 1

ویلا جنگلی ایزدشهر

ویلا شمال جنگلی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 60,000,000 تومان

قیمت نهایی: 180,000,000 تومان
350 3 -
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
350 4 4

دویلکس

ویلا شمال جنگلی در ایزدشهر
قیمت نهایی: 350,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!