ویلا در ایزدشهر

300 3 3

ويلا ايزدشهر شهركى

ویلا شمال جنگلی در ایزدشهر
پیش پرداخت: 80,000,000 تومان
قیمت نهایی: 195,000,000 تومان
310 3 2

ویلا جاده دریا

ویلا شمال جنگلی در ایزدشهر
پیش پرداخت: 60,000,000 تومان
قیمت نهایی: 300,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
375 4 4

ویلا ۲۵۰بنا

ویلا شمال جنگلی در ایزدشهر
پیش پرداخت: 155,000,000 تومان
قیمت نهایی: 355,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
365 4 4

ویلا شهرکی

ویلا شمال کوهستانی در ایزدشهر
پیش پرداخت: 150,000,000 تومان
قیمت نهایی: 340,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
350 - -
پیشنهاد ویژه!
300 2 1

ویلا جنگلی ایزدشهر

ویلا شمال جنگلی در ایزدشهر
پیش پرداخت: 60,000,000 تومان
قیمت نهایی: 180,000,000 تومان
350 3 -
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!