زمین در شمال

پیشنهاد ویژه!
240 3 3

ویلا چمستان

زمین شمال جنگلی در چمستان
پیش پرداخت: 100,000,000 تومان
قیمت نهایی: 380,000,000 تومان
300 3 2

ویلا چمسنان

زمین شمال جنگلی در آمل
پیش پرداخت: 70,000,000 تومان
قیمت نهایی: 210,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
500 4 2
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
250 4 3

ویلا مبله

زمین شمال جنگلی در نور
قیمت نهایی: 350,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
520 4 3

ویلا لوکس

زمین شمال جنگلی در نور
قیمت نهایی: 43,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
230 2 2
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
250 3 2
پیشنهاد ویژه!