ویلا شمال کوهستانی

400 3 2

ویلا چمستان وااز

ویلا شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 50,000,000 تومان

قیمت نهایی: 350,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
350 - 2

خرید ویلا ییلاقی در چمستان

ویلا شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 320,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
355 3 3

ویلاشهرکی ۱۶۵بنا

ویلا شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 65,000,000 تومان

قیمت نهایی: 185,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
500 4 4

ویلا شهرکی

ویلا شمال کوهستانی در سیسنگان

پیش پرداخت: 180,000,000 تومان

قیمت نهایی: 570,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
355 4 4

ویلا جنگلی نور

ویلا شمال کوهستانی در نور

پیش پرداخت: 75,000,000 تومان

قیمت نهایی: 315,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
355 4 4

ویلاشهرکی رویان 220بنا

ویلا شمال کوهستانی در رویان

پیش پرداخت: 285,000,000 تومان

قیمت نهایی: 685,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
650 4 4

ویلا ۲۵۰بنا

ویلا شمال کوهستانی در نوشهر

پیش پرداخت: 210,000,000 تومان

قیمت نهایی: 850,000,000 تومان
365 4 4

ویلا شهرکی

ویلا شمال کوهستانی در نور

پیش پرداخت: 88,000,000 تومان

قیمت نهایی: 310,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
365 4 4

ویلاشهرکی در شمال

ویلا شمال کوهستانی در نور

پیش پرداخت: 85,000,000 تومان

قیمت نهایی: 310,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
365 4 4

ویلا شهرکی

ویلا شمال کوهستانی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 340,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
780 5 5
پیشنهاد ویژه!