ویلا شمال کوهستانی

300 2 2

ویلا کوهستانی شیک

ویلا شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 140,000,000 تومان

قیمت نهایی: 290,000,000 تومان
340 2 2

ویلا جنگلی کوهستانی

ویلا شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 219,999,997 تومان

قیمت نهایی: 340,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
380 4 3
650 3 3

خرید ویلادر چمستان

ویلا شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 780,000,000 تومان

قیمت نهایی: 278,000,000 تومان
340 4 4

فروش ویلا جنگلی نوشهر

ویلا شمال کوهستانی در نوشهر

پیش پرداخت: 220,000,000 تومان

قیمت نهایی: 530,000,000 تومان
450 4 4

خرید ویلا جنگلی نوشهر

ویلا شمال کوهستانی در نوشهر

پیش پرداخت: 230,000,000 تومان

قیمت نهایی: 580,000,000 تومان
375 3 4

ویلا جنگلی نور

ویلا شمال کوهستانی در نور

پیش پرداخت: 85,000,000 تومان

قیمت نهایی: 250,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
400 4 4

ویلا شهرکی چمستان

ویلا شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 90,000,000 تومان

قیمت نهایی: 340,000,000 تومان
680 4 4

ویلا رویان

ویلا شمال کوهستانی در رویان

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 580,000,000 تومان
350 3 2

فروش ویلا چمستان

ویلا شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 90,000,000 تومان

قیمت نهایی: 270,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
900 5 5
350 3 2

فروش ویلا نور

ویلا شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 110,000,000 تومان

قیمت نهایی: 370,000,000 تومان
450 3 2

فروش ویلا نوساز واز

ویلا شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 60,000,000 تومان

قیمت نهایی: 350,000,000 تومان
315 4 4

دوبلکس شهرکی نور

ویلا شمال کوهستانی در نور

پیش پرداخت: 88,000,000 تومان

قیمت نهایی: 275,000,000 تومان
387 3 4

خرید ویلا جنگلی نور

ویلا شمال کوهستانی در نور

پیش پرداخت: 78,000,000 تومان

قیمت نهایی: 320,000,000 تومان
385 3 3

ویلا شهرکی نور

ویلا شمال کوهستانی در نور

پیش پرداخت: 87,000,000 تومان

قیمت نهایی: 350,000,000 تومان
650 3 3

ویلا باغ چمستان

ویلا شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 75,000,000 تومان

قیمت نهایی: 325,000,000 تومان