ویلا شمال ساحلی

پیشنهاد ویژه!
1100 4 5

ویلا رویان

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 1,500,000,000 تومان

قیمت نهایی: 4,700,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
1700 4 5

ویلا سیسنگان ساحلی

ویلا شمال ساحلی در سیسنگان

پیش پرداخت: 3,000,000,000 تومان

قیمت نهایی: 7,200,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
380 4 4

ویلا نوشهر

ویلا شمال ساحلی در نوشهر

پیش پرداخت: 400,000,000 تومان

قیمت نهایی: 900,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
600 4 4

خرید ویلا نوشهر ساحلی

ویلا شمال ساحلی در نوشهر

پیش پرداخت: 1,000,000,000 تومان

قیمت نهایی: 2,500,000,000 تومان
570 3 3

خزید ویلا در نور ساحلی

ویلا شمال ساحلی در نور

پیش پرداخت: 400,000,000 تومان

قیمت نهایی: 750,000,000 تومان
250 3 2
1000 3 2
1000 3 3

خرید ویلا در رویان

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 4,000,000,000 تومان

قیمت نهایی: 7,000,000,000 تومان
315 3 2
240 3 2
220 3 2
310 3 2
پیشنهاد ویژه!
570 3 2

ویلا نور

ویلا شمال ساحلی در نور
قیمت نهایی: 750,000,000 تومان
300 3 3

ویلا نور

ویلا شمال ساحلی در نور
قیمت نهایی: 530,000,000 تومان
6000 4 4

خرید ویلا در نوشهر

ویلا شمال ساحلی در نوشهر

پیش پرداخت: 6,000,000,000 تومان

قیمت نهایی: 12,000,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
1000 3 3

خرید ویلا شمال رویان

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 4,500,000,000 تومان

قیمت نهایی: 7,000,000,000 تومان