ویلا شمال ساحلی

630 4 -

ویلا رویان ساحلی

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 600,000,000 تومان

قیمت نهایی: 2,700,000,000 تومان
250 4 4

خرید ویلا دوبلکس رویان

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 400,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,200,000,000 تومان
500 4 3

ویلا ساحلی شمال

ویلا شمال ساحلی در سیسنگان

پیش پرداخت: 500,000,000 تومان

قیمت نهایی: 900,000,000 تومان
238 3 -

ویلا رویان ساحلی

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 250,000,000 تومان

قیمت نهایی: 870,000,000 تومان
300 3 2

فروش ویلا در رویان

ویلا شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 900,000,000 تومان
435 4 -

ویلا نوشهر ساحلی

ویلا شمال ساحلی در نوشهر

پیش پرداخت: 500,000,000 تومان

قیمت نهایی: 2,700,000,000 تومان
460 3 2

خرید ویلا سیسنگان

ویلا شمال ساحلی در سیسنگان

پیش پرداخت: 570,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,600,000,000 تومان
475 3 -

خرید ویلا در سیسنگان

ویلا شمال ساحلی در سیسنگان

پیش پرداخت: 400,000,000 تومان

قیمت نهایی: 950,000,000 تومان