ویلا شمال جنگلی

300 3 2

ویلا چمستان نیم پیلوت

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 80,000,000 تومان

قیمت نهایی: 480,000,000 تومان
250 3 2

ویلا چمستان دوبلکس

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 90,000,000 تومان

قیمت نهایی: 490,000,000 تومان
400 4 3

فروش ویلا جنگلی شمال

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

پیش پرداخت: 100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 400,000,000 تومان
250 3 3

خرید ویلا در نور

ویلا شمال جنگلی در نور

پیش پرداخت: 250,000,000 تومان

قیمت نهایی: 500,000,000 تومان
1100 4 4

خرید ویلا در رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 800,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,800,000,000 تومان
1100 4 4

خرید ویلا در رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 1,500,000,000 تومان

قیمت نهایی: 3,000,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
300 4 4

خرید ویلا چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 480,000,000 تومان
220 3 3

خرید ویلا چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 250,000,000 تومان

قیمت نهایی: 500,000,000 تومان
220 3 3

خرید ویلا رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 350,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,700,000,000 تومان
300 3 3

ویلا دوبلکس نوشهر

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 400,000,000 تومان

قیمت نهایی: 8,500,000,000 تومان
250 4 4

خرید ویلا شمال رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 400,000,000 تومان

قیمت نهایی: 700,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
400 4 3

خرید ویلا شمال رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 700,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,400,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
300 3 3

خرید ویلا در نوشهر

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 500,000,000 تومان

قیمت نهایی: 800,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
1300 5 5

خرید ویلا سیسنگان

ویلا شمال جنگلی در سیسنگان

پیش پرداخت: 4,000,000,000 تومان

قیمت نهایی: 7,000,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!