زمین شمال ساحلی

384 4 -

ویلاسیسنگان ساحلی

زمین شمال ساحلی در سیسنگان

پیش پرداخت: 1,700,000,000 تومان

قیمت نهایی: 4,700,000,000 تومان
450 3 3

ویلا شمال

زمین شمال ساحلی در نوشهر

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 670,000,000 تومان
260 - -

زمین در نور

زمین شمال ساحلی در نور
قیمت نهایی: 182,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
500 4 2
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!