زمین شمال جنگلی

260 2 1

خرید ویلا شمال چمستان

زمین شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 60,000,000 تومان

قیمت نهایی: 150,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
300 2 -

خرید ویلا چمستان

زمین شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 60,000,000 تومان

قیمت نهایی: 160,000,000 تومان
240 3 2

خرید ویلا در چمستان

زمین شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 220,000,000 تومان
240 4 4
پیشنهاد ویژه!
240 3 3

ویلا چمستان

زمین شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 380,000,000 تومان
300 3 2

ویلا چمسنان

زمین شمال جنگلی در آمل

پیش پرداخت: 70,000,000 تومان

قیمت نهایی: 210,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
250 4 3

ویلا مبله

زمین شمال جنگلی در نور
قیمت نهایی: 350,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
520 4 3

ویلا لوکس

زمین شمال جنگلی در نور
قیمت نهایی: 43,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
230 2 2
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
250 3 2
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
200 3 1