آپارتمان شمال ساحلی

پیشنهاد ویژه!
250 2 2

فروش آپارتمان رویان ساحلی

آپارتمان شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 80,000,000 تومان

قیمت نهایی: 300,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
110 2 1

خرید اپارتمان نور

آپارتمان شمال ساحلی در نور

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 550,000,000 تومان
180 2 1

فروش آپارتمان ساحلی در شمال ایزدشهر

آپارتمان شمال ساحلی در ایزدشهر

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 390,000,000 تومان
100 2 2

خرید اپارتمان ساحلی در نور

آپارتمان شمال ساحلی در نور

پیش پرداخت: 170,000,000 تومان

قیمت نهایی: 270,000,000 تومان
- 2 2

اپارتمان ساحلی نور

آپارتمان شمال ساحلی در چمستان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 340,000,000 تومان
270 3 4

خرید اپارتمان شمال رویان

آپارتمان شمال ساحلی در رویان

پیش پرداخت: 1,000,000,000 تومان

قیمت نهایی: 2,000,000,000 تومان