ویلا شمال کوهستانی در چمستان

650 3 3

خرید ویلادر چمستان

ویلا شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 780,000,000 تومان

قیمت نهایی: 278,000,000 تومان
400 4 4

ویلا شهرکی چمستان

ویلا شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 90,000,000 تومان

قیمت نهایی: 340,000,000 تومان
350 3 2

فروش ویلا چمستان

ویلا شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 90,000,000 تومان

قیمت نهایی: 270,000,000 تومان
350 3 2

فروش ویلا نور

ویلا شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 110,000,000 تومان

قیمت نهایی: 370,000,000 تومان
450 3 2

فروش ویلا نوساز واز

ویلا شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 60,000,000 تومان

قیمت نهایی: 350,000,000 تومان
650 3 3

ویلا باغ چمستان

ویلا شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 75,000,000 تومان

قیمت نهایی: 325,000,000 تومان
400 3 2

ویلا چمستان وااز

ویلا شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 50,000,000 تومان

قیمت نهایی: 350,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
350 - 2

خرید ویلا ییلاقی در چمستان

ویلا شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 320,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
355 3 3

ویلاشهرکی ۱۶۵بنا

ویلا شمال کوهستانی در چمستان

پیش پرداخت: 65,000,000 تومان

قیمت نهایی: 185,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!