ویلا شمال جنگلی در چمستان

280 2 2

خرید ویلا چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 140,000,000 تومان

قیمت نهایی: 310,000,000 تومان
450 3 3

خرید ویلا چمستان اقساطی

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 250,000,000 تومان

قیمت نهایی: 800,000,000 تومان
250 3 2

ویلا در چمستان جنگلی

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 345,000,000 تومان
400 4 4

ویلا چمستان شهرکی

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 500,000,000 تومان
300 3 4
500 4 3
400 3 2

خرید ویلا چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 580,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,200,000,000 تومان
400 4 2

خرید ویلا چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 500,000,000 تومان

قیمت نهایی: 900,000,000 تومان