ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیشنهاد ویژه!
300 4 4

خرید ویلا در چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 100,000,000 تومان

قیمت نهایی: 420,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
230 2 -

خرید ویلا اقساطی در چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 90,000,000 تومان

قیمت نهایی: 275,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
380 3 3

فروش اقساطی در چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 98,000,000 تومان

قیمت نهایی: 365,000,000 تومان
500 4 4

خرید ویلا در چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 700,000,000 تومان
300 3 2

خرید ویلا در چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 90,000,000 تومان

قیمت نهایی: 300,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
320 3 2

خرید ویلا چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 80,000,000 تومان

قیمت نهایی: 300,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
420 4 3

ویلا فروشی چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 299,999,999 تومان

قیمت نهایی: 700,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
250 3 2

نیم پیلوت250متری سندار

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 150,000,000 تومان

قیمت نهایی: 200,000,000 تومان
300 3 3

خرید ویلا در چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

پیش پرداخت: 300,000,000 تومان

قیمت نهایی: 600,000,000 تومان