ویلا شمال جنگلی در رویان

350 3 3

ویلا رویان دوبلکس

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 400,000,000 تومان
450 3 2

خرید ویلا رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 350,000,000 تومان

قیمت نهایی: 750,000,000 تومان
300 3 2

خرید ویلا رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 190,000,000 تومان

قیمت نهایی: 390,000,000 تومان
530 3 2
300 3 2

خرید ویلا در رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 15,000,000 تومان

قیمت نهایی: 400,000,000 تومان
1250 4 4

خرید ویلا جنگلی رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 1,250,000,000 تومان

قیمت نهایی: 2,500,000,000 تومان
1100 4 4

خرید ویلا جنگلی رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 900,000,000 تومان

قیمت نهایی: 2,200,000,000 تومان
420 4 3

خرید ویلا رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 400,000,000 تومان

قیمت نهایی: 700,000,000 تومان
300 3 3

خرید ویلا جنگلی رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

قیمت نهایی: 390,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
350 3 3

فروش ویلا رویان شهرکی

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 500,000,000 تومان

قیمت نهایی: 1,000,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
850 4 4

خرید ویلا رویان

ویلا شمال جنگلی در رویان

پیش پرداخت: 1,000,000,000 تومان

قیمت نهایی: 2,600,000,000 تومان