ویلا شمال جنگلی در آمل

پیشنهاد ویژه!
2 3 2

ویلا آمل

ویلا شمال جنگلی در آمل
قیمت نهایی: 220,000,000 تومان
350 3 2

ویلا

ویلا شمال جنگلی در آمل
قیمت نهایی: 200,000,000 تومان
400 4 1
280 4 2

ویلا امل280متری

ویلا شمال جنگلی در آمل
پیش پرداخت: 70,000,000 تومان
قیمت نهایی: 220,000,000 تومان
360 4 2

ویلا چمستان

ویلا شمال جنگلی در آمل
پیش پرداخت: 70,000,000 تومان
قیمت نهایی: 270,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
250 3 2

250متری دوبلکس طرح جدید

ویلا شمال جنگلی در آمل
پیش پرداخت: 80,000,000 تومان
قیمت نهایی: 250,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
300 4 3

ویلا دوبلکس نمارومی

ویلا شمال جنگلی در آمل
پیش پرداخت: 100,000,000 تومان
قیمت نهایی: 330,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
- - -

ویلا جنگلی

ویلا شمال جنگلی در آمل
قیمت نهایی: 260,000,000 تومان
پیشنهاد ویژه!
200 3 2

ویلا شهرکی

ویلا شمال جنگلی در آمل
قیمت نهایی: 160,000,000 تومان
- - -
- - -